این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

جندي شاپور در جايگاه يك مكتب پزشكي
مباني  انديشه پزشكي در جندي شاپور قبل از اسلام
ويژگي ها و نو آوري هاي مكتب پزشكي جندي شاپور وتأثير آن بر مكاتب پزشكي ديگر
استادان، مؤلفان و دانش آموختگان مكتب جندي شاپور
آثار پزشكي و دارو شناسي و دارو سازي مكتب پزشكي جندي شاپور
رديابي آثار مفقود و ناشناخته علمي مكتب پزشكي جندي شاپور

نظام آموزشي و باليني در مكتب پزشكي جندي شاپور
واژه ها و اصطلاحات نشأت گرفته از مكتب پزشكي جندي شاپور در آثار مختلف بعد از آن

جندي شاپور در دوره اسلامی
  نقش خلفاء عباسي در انتقال پزشکان جندی شاپور به بغداد و تأثير آنان درپزشكي دوره اسلامی
دستاوردهاي مكتب پزشكي جندي شاپور در دوره اسلامی
دلايل افول تدريجي و خاموشي مكتب پزشكي جندي شاپور

 بررسي تاريخي و جغرافيايي جندي شاپور
جغرافياي تاريخي و طبيعي جندي شاپور
پيشينه تاريخي شهر جندي شاپور و چگونگي تأسيس دانشگاه و بيمارستان آن
پيدايش و تكامل مكتب جندي شاپور
کاوشهای باستان شناختی جندی شاپور
منشاء و منابع آموزشي پزشكي در مكتب جندي شاپور
ترجمه منابع پزشكي در جندي شاپور قبل و بعد از اسلام
  سهم دانش پزشکی ایرانی، یونانی، هندی وسریانی درشکل گیری مكتب پزشكي جندي شاپور
دگرگوني هاي مكتب پزشكي جندي شاپور پس از ورود اسلام به ايران

زمینه های پیدایی جندی شاپور
ساختارهای فرهنگی اجتماعی

منبع شناسي مكتب پزشكي جندي شاپور
شناسائی و فهرست نگاری منابع، مقالات و تحقیقات جدید مرتبط با مكتب پزشكي جندي شاپور
نقد منابع وپژوهش هاي جدید مرتبط با  مكتب پزشكي جندي شاپور

حکیم برجسته علی ابن عباس اهوازی
مکتب شناسی علی ابن عباس اهوازی
درمان در مکتب علی ابن عباس اهوازی
حکمای هم عصر علی ابن عباس اهوازی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ادامه حیات جندی شاپور باستانی