این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی
.: اعضای کمیته اجرایی

دکتر سید احمد حسینی
دکتر جعفر فتاحی
دکتر جهانگیر
دکتر کیانی
دکتر آرش بیات
دکتر حسین کاملی
دکتر فرهاد حمزه لویی
دکتر زهرا سادات حجازی
دکتر زینب ظاهری
دکتر حمیده موسوی
دکتر سعید شیر علی
دکتر فاطمه اسفندیار پور

مهندس راشد رضایی
مهندس بیگدلی
مهندس نوشین موسوی
مهندس اسماعیل ولی پور
آقای میلاد مرتضی پور
آقای بهرام سوسنی غریب وند
آقای مهندس مسعود بیرانوند
خانم خدیجه سجادی مهر
مهندس رضا قاسم وند
مهندس فرزانه عراقی
خانم مهسا خیاطیان
مهندس مجتبی اورکی
مهندس شکوفا امیری
خانم سمانه سلیمانی
خانم سرور فولادی نژاد
آقای علی علوانی
خانم فهیمه نوری زاده صباغ
خانم لیلا باروت کوب
خانم نسرین صفر زاده
خانم سحر پور کریمی
آقای محمدامیری
آقای سعید محمد سلیمانی
آقای علی دوس علی وند