این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

دکتر علی اکبر ولایتی
دکتر اسماعیل ایدنی
دکتر نادر صاکی
دکتر سید احمد حسینی
دکتر محمد باقر لاریجانی
دکتر محمد مهدی اصفهانی
دکتر محمود خدا دوست
دکتر محمد رضا شمس اردکانی
حجت السلام محسن شفیعی
حجت اسلام عادلی نژاد
حجت اسلام دکتر رجب نژاد
دکتر ساسان موگهی
دکتر شکراله سلمان زاده
دکتر ایرج نظری
دکتر عبداله رفیعی
دکتر منصور آرزومند
دکتر حسین برزگر
دکتر محمود مصدق
دکتر ایرج نبی پور
دکتر حسین علی قاسمی
دکتر فروغ نامجویان
دکتر محمد ابراهیم عازمی
دکتر شهرام جلیلیان
دکتر بهادر قیم
دکتر محمدرضا عصاری
دکتر محمد ذاکر مشفق
دکتر نادر پور موسوی
دکتر محمد تقی ایمان پور
دکتر پویا کاویانی
دکتر حسن باستانی راد
دکتر آرمان زرگران
دکتر عبد العلی محقق زاده
دکتر محمد باقر وثوقی
دکتر فلورانس نامجویان
دکتر ابراهیم آبادی
دکتر رضا ماحوزی
دکتر ماشا اله یوسفی
دکتر محمد علی الماسی
دکتر محسن ناصری
دکتر قاسم ساکی
دکتر علی احمد زاده
دکتر منوچهر دوایی
دکتر چلداوی
دکتر روح اله شعرا
آقای حامد آرضایی