این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره
.: ساختار سازمانی کنگرهریاست افتخاری کنگره
دکتر علی اکبر ولایتی

ریاست کنگره

دکتر اسماعیل ایدنی

نائب رییس
دکتر نادر صاکی

دبیر علمی کنگره

دکتر فروغ نامجویان

دبیر اجرایی کنگره
دکتر جعفر فتاحی امید