این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
.: راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

خواهشمند است نويسندگان محترم، فايل الكترونيك مقاله هاي ارسالي را به همراه مشخصات ذيل از طريق پست الكترونيك كنگره ارسال كنند:

نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به فارسي و انگليسي،

ميزان تحصيلات، رتبه علمي، گروه آموزشي، نام دانشكده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نويسنده/ نويسندگان به فارسي و انگليسي،

نشاني، كدپستي، شماره تلفن هاي همراه، منزل، محل كار و دورنگار نويسنده مسئول

پذيرش اوليه مقاله مشروط به رعايت نكات « راهنماي تدوين و پذيرش مقاله » است. در هر صورت نتيجه به نويسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل 15 و حداكثر 25 صفحه باشد و در مجموع از 8000 كلمه تجاوز نكند. در ضمن مقاله با قلم بي نازنین 14 در برنامه Word 2010 حروف نگاري و به همراه فايل PDF ارسال شود.

داشتن عنوان، چكيده (حداكثر 150 كلمه) و واژه هاي كليدي (حداكثر 7 واژه) به دو زبان فارسي و انگليسي براي همه مقاله ها الزامي است.

مقاله ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلي، نتيجه گيري و فهرست منابع باشد.

معادل خارجي اسامي خاص، اصطلاحات و واژگان در متن درون پرانتز قرار گيرد